Všeobecné
obchodné podmienky

Obchodné podmienky
obchodnej spoločnosti FITNESS VISION s.r.o. pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.eneonka.sk

I. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi FITNESS VISION s.r.o., so sídlom Cottbuská 10, 040 23 Košice – Sídlisko KVP, IČO: 46 888 179, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 37513/V, DIČ: 2023652653, IČ DPH: SK2023652653 (ďalej tiež ako “Poskytovateľ¨) a každou osobou, ktorá je Objednávateľom služieb, ponúkaných Poskytovateľom.

2. Kontakt na Poskytovateľa je: email: recepcia@neonka.sk, telefónne číslo: 0911 877 407.

3. Poskytovateľom služieb uvedených v týchto VOP je Poskytovateľ vymedzený v bode 1 tohto článku VOP.

4. Poskytovateľ je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.eneonka.sk (ďalej tiež ako „Internetová stránka“).

5. Objednávateľom je každá fyzická osoba, ktorá má záujem o služby ponúkané Poskytovateľom a ktorá akceptovala cenovú ponuku Poskytovateľa. Objednávateľ je spotrebiteľom, pričom Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

6. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka, a to najmä cvičebné online videá a online konzultácie a poradenstvo. Služby môžu byť podľa náročnosti cvičení rozdelené do viacerých kategórií. Uvedené služby sa odlišujú výlučne náročnosťou cvičebných videí a cvikov obsiahnutých v týchto videách.

7. Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytnutí služieb (ďalej tiež ako „zmluva“), obsahom ktorej je poskytnutie Objednávateľom zvolených služieb.

8. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj: 
Vrátna 3
P. O. BOX A-35
040 65 Košice
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Formulár na podávanie podnetov:
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

9. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie môže  Objednávateľ adresovať priamo Poskytovateľovi, pričom odporúčame Objednávateľom, aby na zasielanie sťažností a podnetov Poskytovateľovi využili emailovú adresu Poskytovateľa: recepcia@nenonka.sk. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informuje Poskytovateľ spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Poskytovateľovi doručil.

Služba

II. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy

1. Poskytovateľ poskytuje služby výlučne Objednávateľom ktorí majú na jeho internetovej stránke vytvorený užívateľský profil. Vytvorenie užívateľského profilu (registrácia) je bezplatné a Objednávateľ je oprávnený svoj užívateľský profil vytvorený na internetovej stránke www.eneonka.sk kedykoľvek zrušiť.

2. V prípade, ak má Objednávateľ záujem o využívanie služieb poskytovaných Poskytovateľom, prejaví tento svoj záujem vytvorením a odoslaním objednávky služieb prostredníctvom internetovej stránky www.eneonka.sk po prihlásení sa do svojho užívateľského profilu. Vyplnenie a odoslanie objednávky sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy.

3. K akceptácii objednávky služieb zo strany Predávajúceho, a teda k uzatvoreniu zmluvy, dochádza na základe elektronického potvrdenia o akceptácii objednávky zo strany Poskytovateľa zaslaného po prijatí objednávky.

4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to podľa voľby Objednávajúceho (na 1 mesiac, 6 mesiacov alebo 12 mesiacov odo dňa začatia poskytovania služieb, pričom dátum začatia poskytovania služieb je uvedený v objednávkovom formulári).

5. Zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej.

6. Bližšie informácie týkajúce sa jednotlivých služieb, ich vlastností a ceny za konkrétnu službu sú k dispozícii na internetovej stránke www.eneonka.sk

III. Cena za služby a platobné podmienky

1. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi služby za odplatu, pričom jej výška je uvedená ako na internetovej stránke Poskytovateľa, tak aj v objednávkovom formulári. Súčasťou ceny za služby je aj DPH v zákonom stanovenej výške. Výška ceny za službu je tak Objednávateľovi známa ešte pred odoslaním objednávky a pred uzatvorením zmluvy.

2. Cena jednotlivých služieb je uvedená samostatne pre každú službu ponúkanú Poskytovateľom a je konečná. K cene za službu nie sú účtované žiadne ďalšie poplatky, a to ani za platbu ani za dopravu, vzhľadom k tomu, že predmetom zmluvy je poskytnutie služby a doprava sa neuskutočňuje.

3. Uvedená cena je platná v momente vytvorenia a odoslania objednávky Objednávateľom.

IV. Poskytnutie služieb

1. Poskytnutím konkrétnej služby sa rozumie sprístupnenie všetkých videí a služieb v rozsahu a za podmienok uvedených na internetovej stránke Poskytovateľa, a to všetko počas doby trvania zmluvy, ktorá je uvedená na internetovej stránke Poskytovateľa. Bližšie informácie o obsahu jednotlivých služieb, ako aj o dĺžke trvania zmluvy sú uvedené na internetovej stránke Objednávateľa, ako aj v objednávkovom formulári. Všetky tieto informácie o zmluve, jej obsahu, dĺžke jej trvania a ďalších informáciách sú Objednávateľovi oznámené ešte pred odoslaním objednávky zo strany Objednávateľa.

2. Vytvorením užívateľského profilu a objednaním konkrétnej služby Objednávateľ potvrdzuje, že jeho zdravotný stav je vyhovujúci a je spôsobilý využiť služby ponúkané Predávajúcim.

3. Poskytovateľ poskytne službu v dohodnutom rozsahu, v dohodnutom čase a za dohodnutých podmienok.

4. Online cvičebné videá, ktoré budú Objednávateľovi sprístupnené na základe uzatvorenej zmluvy, sú Objednávateľovi k dispozícii po dobu 48 hodín odo dňa ich zverejnenia a následne bude Objednávateľovi znemožnený prístup k tomuto videu, bez ohľadu na to, či Objednávateľ video využil alebo nie.

5. V prípade, ak bude predmetom konkrétnej zmluvy aj 30-minútové live online rozhovory, tieto sa uskutočnia v deň a čas určenom Poskytovateľom, ktorý Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi najmenej jeden deň vopred. Na live online stretnutiach sú prítomní okrem Objednávateľa tiež ďalšie osoby, ktoré v čase live online stretnutia využívajú rovnakú službu ako Objednávateľ. Počas tohto stretnutia Poskytovateľ odpovedá na otázky Objednávateľa a poskytuje mu konzultácie a poradenstvo.

6. V prípade, ak budú predmetom konkrétnej zmluvy aj iné služby, budú tieto služby poskytnuté Poskytovateľom Objednávateľovi v rozsahu, spôsobom a v lehotách ako to bude uvedené v objednávkovom formulári, a teda v súlade s uzatvorenou zmluvou.

7. Všetky služby, ktoré sú predmetom zmluvy, sú zo strany Poskytovateľa Objednávateľovi poskytované prostredníctvom súkromnej facebookovej skupiny, ktorá je Objednávateľovi oznámená a sprístupnená po uzatvorení zmluvy, najneskôr v prvý deň začatia poskytovania objednanej služby. V prípade, že Objednávateľ nemá na sociálnej sieti facebook vytvorený užívateľský profil, poskytuje Poskytovateľ Objednávateľovi služby emailovej adresy Objednávateľa.

8. Na to, aby mohol Objednávateľ využívať služby ponúkané Poskytovateľom, musí mať internetové pripojenie a aktuálnu verziu niektorého z internetových prehliadačov.

V. Platenie ceny za služby

1.       Za konkrétne služby ponúkané Poskytovateľom je možné platiť platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány. Táto platba nie je nijakým spôsobom spoplatnená.

VI. Autorské práva

1. Všetky služby a ich obsah sú autorským dielom. Objednávateľ je oprávnený tieto služby využívať v rozsahu zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a  v rozsahu objednávky služieb, uskutočnenej Objednávateľom.

2. Objednávateľ nie je oprávnený nijakým spôsobom nakladať s dielom, ktorým sa na účely tohto článku VOP rozumie služba poskytovaná Poskytovateľom a jej obsah. Objednávateľ nie je predovšetkým oprávnený na zaznamenávanie diela, kopírovanie diela, jeho rozširovanie, či sprístupňovanie iným osobám. Objednávateľ je oprávnený využívať služby sám a nie je oprávnený umožniť využívanie služieb tretím osobám.

VII. Odstúpenie Objednávateľa od zmluvy bez uvedenia dôvodu

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Poskytovateľovi alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Poskytovateľa, ktorá je: FITNESS VISION s.r.o., so sídlom Cottbuská 10, 040 23 Košice – Sídlisko KVP.

3. Odstúpenie od zmluvy možno u Poskytovateľa uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je poskytnutý Objednávateľovi pred uzatvorením zmluvy. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej odstupuje, meno a priezvisko, adresu .

4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

5. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý je sprístupnený Objednávateľovi, pred uzatvorením zmluvy.

6. Nakoľko je predmetom zmluvy poskytnutie služby, Objednávateľ v prípade odstúpenia od zmluvy, nezasiela Poskytovateľovi žiaden produkt – vzhľadom k uvedenej skutočnosti tak Objednávateľ nemá v súvislosti s vrátením produktu Poskytovateľovi žiadne náklady.

7. Poskytovateľ vráti spotrebiteľovi zaplatené plnenie za službu, ako aj všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6 zákona č, 102/2014 Z. z., spotrebiteľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

8. Poskytovateľ informuje spotrebiteľa, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, aj predmetom zmluvy je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

1.       V prípade, že Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Objednávateľom, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; Objednávateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Objednávateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Objednávateľom – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.05.2021.