Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok
obchodnej spoločnosti FITNESS VISION s.r.o. pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.eneonka.sk

I. Všeobecné ustanovenia

1.  Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.

2. Poskytovateľom je FITNESS VISION s.r.o., so sídlom Cottbuská 10, 040 23 Košice – Sídlisko KVP, IČO: 46 888 179, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 37513/V, DIČ: 2023652653, IČ DPH: SK2023652653, email: recepcia@neonka.sk, telefónne číslo: 0911 877 407 (ďalej len „Poskytovateľ“).

3. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom internetovej stránky na doméne s názvom www.eneonka.sk (ďalej aj “Internetová stránka“).

4. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Objednávateľa pri uplatňovaní práv z vád služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá bola uzatvorená na diaľku s Poskytovateľom.

5. Objednávateľom je každá fyzická osoba, ktorá má záujem o služby ponúkané Poskytovateľom a ktorá akceptovala cenovú ponuku Poskytovateľa. Objednávateľ je spotrebiteľom, pričom Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

6. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka, a to najmä cvičebné online videá a online konzultácie a poradenstvo. Služby sú podľa náročnosti cvičení rozdelené do troch kategórií: RESTARTBODY 3.0, RESTARTBODY 2.0 a RESTARBODY 1.0, pričom každá z uvedených služieb má rovnaký obsah a cenu. Uvedené služby sa odlišujú výlučne náročnosťou cvičebných videí a cvikov obsiahnutých v týchto videách.

Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytnutí služieb (ďalej tiež ako „zmluva“), obsahom ktorej je poskytnutie Objednávateľom zvolených služieb.

II. Odkazy

1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na internetovej stránke Poskytovateľa.

III. Zodpovednosť Poskytovateľa za vady služieb

1.       Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí služieb (Ďalej tiež ako „zmluva“) t.j. v požadovanom rozsahu, dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase.

IV. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

1. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na:
a)       Rozsah poskytnutej služby
b)       Včasnosť poskytnutia služby
c)       Správnosť ceny za službu

2. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu doručením reklamácie na adresu: FITNESS VISION s.r.o., so sídlom Cottbuská 10, 040 23 Košice – Sídlisko KVP, alebo emailom na adresu: recepcia@neonka.sk.  Objednávateľ môže využiť právo uplatniť reklamáciu tiež osobne v sídle Poskytovateľa.

3. Pri uplatnení reklamácie vyplní Objednávateľ reklamačný protokol, ktorý je Objednávateľovi sprístupnený na internetovej stránke Poskytovateľa alebo iným spôsobom oznámi Poskytovateľovi reklamáciu ponúkanej služby. Pri reklamácii Objednávateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo) a opíše v čom spočíva vada poskytnutej služby.  Pri reklamácii Objednávateľ tiež uvedie, ktorý z nárokov zodpovednosti za vady si uplatňuje. V prípade uplatnenia reklamácie reklamačným protokolom alebo iným dokumentom obsahujúcim reklamáciu (ďalej tiež ako „reklamačný protokol“), reklamačný protokol odošle Objednávateľ Poskytovateľovi spôsobom podľa bodu 2 alebo mu ho odovzdá pri osobnom uplatnení reklamácie.

4. Po prevzatí reklamačného protokolu alebo osobnom uplatnení reklamácie Poskytovateľom bude Objednávateľovi vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

5. Ak Objednávateľ uplatní reklamáciu, Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Objednávateľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia Objednávateľa, ktoré z týchto práv Objednávateľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na poskytnutie náhradnej služby.

6. Objednávateľ  má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamačného poriadku), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady služieb.

7. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Poskytovateľ povinný informovať Objednávateľa a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Poskytovateľ  je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vrátením ceny za službu, vyplatením zľavy z ceny za službu poskytnutím náhradnej služby alebo jej odôvodnené zamietnutie.

V. Práva Objednávateľa pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať náhradnú službu.

2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má Objednávateľ právo na poskytnutie náhradnej služby, na zľavu z ceny za službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú Objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád, poskytnutú službu riadne užívať.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia na internetovej stránke Poskytovateľa dňa 17.05.2021.